BÀI GIẢNG

The Good Examination of Conscience - Pt. Hoàng Thương
Môn Đệ Chúa Kitô - Pt. Phêrô Đặng Phi Hùng
Mùa Đông Đời Người - Pt. Phêrô Đặng Phi Hùng
"The Greatest Commandment" - Pt. Hoàng Thương
Repentance & Belief - Pt. Hoàng Thương
Sự Lựa Chọn Đúng Nhất - Pt. Phêrô Đặng Phi Hùng
The Cost of Following Jesus - Pt. Hoàng Thương
Đau Khổ Đối Với Người Tín Hữu - Pt. Phêrô Đặng Phi Hùng
Ngài Là Ai? - Pt. Phêrô Đặng Phi Hùng
Cho Kẻ Đói Ăn - Pt. Phêrô Đặng Phi Hùng
Hãy Trở Nên Tốt Khi Còn Cơ Hội - Pt. Phêrô Đặng Phi Hùng
A Straight Talk from Our Lord Jesus Christ - Pt. Hoàng Thương
Solemnity of St. Peter & St. Paul - Pt. Hoàng Thương
We Are Called to Transform The Culture - Pt. Hoàng Thương
Thánh Giá của Chúa và Đau Khổ của Tôi - Pt. Phêrô Đặng Phi Hùng
The Samaritan woman: The Model of Encountering Jesus in the Sacrament of Reconciliation - Pt. Hoàng Thương
Gặp Gỡ Đức Kitô: Thay Đổi Toàn Diện - Pt. Phêrô Đặng Phi Hùng
Đổi Mới - Pt. Đắc Cao
Môn Đệ của Chúa Giêsu - Pt. Phêrô Đặng Phi Hùng
Chứng Nhân - Pt. Đắc Cao
Dọn Đường - Pt. FX Nguyễn Văn Đức
Christ the King - Pt. Hoàng Thương
Vua Kitô - Hai Hình Ảnh Một Cuộc Đời - Pt. Phêrô Đặng Phi Hùng
Cầu Nguyện Với Thái Độ Nào Để Đẹp Lòng Chúa - Pt. Phêrô Đặng Phi Hùng
Pray Always Without Becoming Weary - Pt. Gioan Vũ Hiến
They Are Justified Freely by Jesus’ Grace & His Redemption - Pt. Gioan Vũ Hiến
Đức Tin & Thử Thách - Pt. Phêrô Đặng Phi Hùng
We Are Stewards of God - Pt. Gioan Vũ Hiến
Người Quản Lý Khôn Ngoan - Pt. Joseph Huỳnh Văn Ngọc
Thiên Chúa là Chủ Duy Nhất - Pt. Phêrô Đặng Phi Hùng
Lòng Nhân Từ Vượt Thắng Sự Công Bằng - Pt. Giuse Nguyễn Sĩ Bạch
True Discipleship - Pt. Phạm Thể
Kiên Trì Theo Chúa - Pt. Giuse Nguyễn Sĩ Bạch
Thế Nào Là Từ Bỏ - Pt. Phêrô Đặng Phi Hùng
Chiếc Áo Khiêm Nhường - Pt. Giuse Nguyễn Sĩ Bạch
Cửa Hẹp hay Thiên Đàng - Pt. Phêrô Đặng Phi Hùng
The Assumption of the Blessed Virgin Mary - Dcn. Vincent Đàm Hữu Thư
How Are You Preparing for Jesus’ Return? - Pt. Phạm Thể
Bác Ái - Pt Đắc Cao
Sự Khôn Ngoan - Pt Đắc Cao
Phải Giữ Mình Khỏi Mọi Thứ Tham Lam - Pt Giuse Nguyễn Sĩ Bạch
"Tảng Đá Mà Thợ Xây Loại Bỏ..." - Pt Giuse Huỳnh Ngọc
Be Persistent in Your Prayers - Pt Phạm Thể
Cầu Được Ước Thấy - Pt Phêrô Đặng Phi Hùng
Welcoming the Lord- Dcn. John Vũ Hiến
Hiếu Khách Thật Sự - Dcn Vincent Đàm Hữu Thư
Yêu Thương Như Người Samarian Nhân Hậu - Pt Phêrô Đặng Phi Hùng
Who Is My Neighbor? - Dcn Vincent Đàm Hữu Thư
Chúa Chạnh Lòng Thương - Dcn Vincent Đàm Hữu Thư
Don't Lose Our Identity - Dcn Vincent Đàm Hữu Thư
Người Samaritanô Tân Thời- Pt Giuse Trần Văn Nhật
Thầy Là Ai? - Dcn Vincent Đàm Hữu Thư
- Encountering Jesus - Dcn Vincent Đàm Hữu Thư
Hear the Word of God and Observe It - Dcn Vincent Đàm Hữu Thư
Có Cần Thiên Chúa Ba Ngôi? - Dcn Vincent Đàm Hữu Thư
Don't Miss the Best Time Ever! - Dcn Vincent Đàm Hữu Thư
God’s Incarnation the Glorification of Our Human Destiny! - Dcn Vincent Đàm Hữu Thư
© 2015 photevnusa.org