SỐ PHÓ TẾ VĨNH VIỄN Ở HOA KỲ

Căn cứ vào Bản Thống Kê mới nhất của trung tâm “Center for Applied Research in the Apostolate” (CARA) được đăng trong tờ “Deacon Digest”, số tháng Mười Một 2013, tổng số các Linh Mục và các Phó Tế Vĩnh Viễn tại Hoa Kỳ, kể từ năm 2005 cho đến năm 2012, được phân chia ra như sau:

1. Các Linh Mục (Priests):

Năm 2005 tổng số là 42,554 Linh Mục, nhưng cho tới năm 2012​, thì con số này tụt xuống còn lại là 39,503 Linh Mục.

2.  Các Phó Tế Vinh Viễn (Permanent Deacons):

Năm 2005 tổng số là 15,763 Phó Tế Vĩnh Viễn,​ nhưng cho​ tới 2012, thì con số này tăng vụt ​hẳn ​lên là 18,497.

Riêng về thành phần Phó Tế Vĩnh Viễn được phân chia ra làm 5 loại khác biệt như sau:

PT. Nguyễn Mạnh San

Tuyên Úy Trại Tù

Oklahoma County Jail

Catholic Archdiocese of Oklahoma City

© 2015 photevnusa.org