VỀ GIÁO HỘI CHÍNH THỐNG HY LẠP

… vài danh từ phổ thông trong Kitô Giáo

Kitô Giáo (Christianity): là Giáo Hội duy nhất từ thủa ban đầu, do chính Đức Giêsu Kitô sáng lập. Mệnh lệnh của Chúa Giêsu cho các môn đệ là “Anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, …” (Matthew 28:19). “Muôn dân trở thành môn đệ” là đạo chung cho mọi dân tộc, chứ không như Do Thái Giáo là đạo riêng của người Do Thái.

Công Giáo (Catholic) có nghĩa là “chung, phổ quát.” Trong thời Giáo Hội Sơ Khai, danh từ “công giáo” đã được dùng trong các thư chung (Catholic Epistles) của các Tông Đồ, trong Kinh Tin Kính (Nicene Creed), để nói lên ý nghĩa nguyên thủy từ ý muốn của Đức Giêsu Kitô. 

Chính Thống Giáo Đông Phương(Eastern Orthodox):Trong ngôn ngữ Hy Lạp, từ orthodox” được hiểu là correct worship and correct belief 1.” Nghĩa là chính giáo 2, chính thống (truyền thống nguyên thủy) về việc tin Thiên Chúa, và thờ phượng Thiên Chúa đứng đắn. Năm 451, Công Đồng Chalcedon dùng từ “ortho-doxologia” để chỉ việc thờ phượng chính thống, không sai lạc.

Sau cuộc ly khai năm 1054:

Năm 1964, Đức Giáo Hoàng Phaolô VI thuộc Giáo Hội Công Giáo La Mã và Đức Thượng Phụ Athenagoras I thuộc Giáo Hội Chính Thống Giáo Đông Phương đã cùng giải vạ tuyệt thông cho nhau, mở ra niềm hy vọng hiệp nhất giữa hai Giáo Hội.

Lá cờ Byzantine Empire 4:

Lá Cờ Chính Thống

Lá cờ Chính Thống Giáo

Một chút về lịch sử: Đế Quốc La Mã (Roman Empire 5) trải dài 503 năm (27BC- 476AD). Năm 395, Roman Empire chia làm hai khối:

… my personal reflection …

Tuy nhiên, khi chiêm ngắm lá cờ có hai chữ P và X chồng lên nhau. Tôi nhớ thế mầu nhiệm nên một của Thánh Thể trong Thánh Lễ, nhớ đến mầu nhiệm Thân Xác Thánh Đức Giêsu Kitô: một thân xác duy nhất là Giáo Hội, và một đầu duy nhất là Đức Kitô. Chính vì sự tranh dành giữa thần quyềnthế quyền, giữa niềm kiêu hãnh về truyền thống về chủng tộc, giữa những tham vọng về quyền lực về lợi lộc trong lòng Giáo Hội, mà Thân Xác Thánh Đức Giêsu Kitô bị tách làm hai đầu. Một đầu là Chính Thống Giáo và đầu kia là Công Giáo La Mã. Rồi các đấng còn ra vạ tuyệt thông cho nhau, tạo ra bao tai họa: nghi ngờ, chia rẽ, tranh chấp, bách hại và cái chết cho biết bao nhiêu Kitô Hữu vô tội cả hai bên. Thật không biết Đấng thiết lập Kitô Giáo từ thủa ban đầu là Đức Giêsu Kitô sẽ nghĩ sao về cuộc ly khai bi thảm này!

Có một thoáng buồn khi chiêm ngắm cả hai giáo hội: Chính Thống và Công Giáo. Hơn một ngàn năm đầu, cả hai đều có chung một gia sản thiêng liêng, đều cùng phát xuất từ một Thiên Chúa Cực Thánh, đều được xây dựng qua công nghiệp của các Tông Đồ và biết bao các Thánh Nhân. Hơn thế nữa sau cuộc ly khai, cả hai giáo hội vẫn tuyệt đẹp, vẫn có những Thánh nhân và giáo hữu thánh thiện xuất chúng. Có nghĩa là Thần Khí Thiên Chúa vẫn hoạt động trong cả hai giáo hội ấy, nhưng để làm gì?

Luật con người thay đổi theo thời gian, như ra vạ tuyệt thông rồi lại giải vạ tuyệt thông. Nhưng ý muốn của Đức Kitô không bao giờ thay đổi, “Tất cả hãy nên Một” (John 10:30). Và luật của Thiên Chúa không hề đổi thay: “Anh em hãy yêu thương nhau” (John 13:34). Và đó là sứ mệnh mà Chúa Thánh Thần đang nỗ lực hoạt động trong mọi chi thể của Thân Thể Thánh Đức Giêsu Kitô.

Pt. Gioan Vũ Hiến

References:

1. Wikipedia, the free encyclopedia, History of the term “Catholic,” http://en.wikipedia.org/wiki/History_of_the_term_%22Catholic%22

2. Nguyễn Đình Diễn, English –Vietnamese Catholic, (Oregon Catholic Press 2001), 196-197

3. Catholic Answer Forum, Ignatius of Antioch's early use of the word "Catholic," http://forums.catholic.com/showthread.php?t=521384, November 16, 2009

4. Wikipedia, the free encyclopedia, Double-headed eagle, http://orthodoxwiki.org/Double-headed_eagle, June 19, 2013

5. Wikipedia, the free encyclopedia, Roman Empire, http://en.wikipedia.org/wiki/Roman_Empire, 10 July 2013

© 2015 photevnusa.org