CÁC BẬC LỄ TRONG PHỤNG VỤ CÔNG GIÁO

Solemnity = Lễ Trọng, bậc lễ trọng nhất.

Lễ Trọng mừng kính một biến cố một mầu nhiệm có tầm quan trọng nhất trong công cuộc cứu độ của Đức Kitô, hoặc mừng kính một ưu phẩm đặc biệt của Đức Mẹ, hoặc mừng kính một vị Thánh liên hệ trực tiếp đến công cuộc cứu độ của Đức Giêsu Kitô.

Có tất cả 17 lễ trọng: lễ Phục Sinh, lễ Giáng Sinh, lễ Đức Mẹ là Mẹ Thiên Chúa, lễ Hiển Linh, lễ Thánh Giuse Phu Quân của Đức Mẹ, lễ Truyền Tin, lễ Chúa Thăng Thiên, lễ Hiện Xuống, lễ Chúa Ba Ngôi, lễ Mình Máu Thánh Chúa, lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu, lễ Sinh Nhật Thánh Gioan Tẩy Giả, lễ Thánh Phêrô & Phao Lô Tông Đồ, lễ Đức Mẹ Lên trời, lễ Các Thánh, lễ Chúa Kitô Vua, lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm. Tất cả Thánh Lễ Chủ Nhật.

Hai lễ trọng nhất là lễ Phục Sinh và lễ Giáng Sinh, có tuần bát nhật mừng lễ kéo dài liên tục trong tám ngày. Lễ trọng luôn luôn có Kinh Vinh danh và Kinh Tin Kính.

Feast = Lễ Kính, bậc lễ thấp hơn Lễ Trọng nhưng cao hơn Lễ Nhớ.

Lễ Kính nhằm kính nhớ các mầu nhiệm, những biến cố quan trọng trong công cuộc cứu độ, hoặc mừng kính nhhững vị Thánh có ảnh hưởng lớn lao trong Giáo Hội.

Trong lịch phụng vụ, các Lễ Kính gồm có: lễ Thánh Gia, lễ Chúa Giêsu chịu Phép Rửa, lễ Nến, lễ Đức Mẹ thăm bà Êlizabeth, lễ Suy Tôn Thánh Giá, lễ kính mỗi Thánh Tông Đồ, lễ mỗi Thánh Sử, Thánh Phó Tế Stêphanô, Thánh Teresa Hài Đồng, các Thánh Anh hài, các Thánh Tử Đạo Việt Nam, v.v.

Memorial = Lễ Nhớ, bậc lễ thấp nhất.

Tuy nhiên Lễ Nhớ chia làm hai loại:

Pt. Gioan Vũ Hiến biên soạn

  1. Sources: http://en.wikipedia.org/wiki/Solemnity English Vietnamese Catholic Dictionary, Oregon Catholic Press, www.ocp.org
© 2015 photevnusa.org