Alabama

Vincent Nguyễn Văn Truật (hình ảnh & việc phục vụ)
Joseph Phùng Hồng

California

Dominic Nguyễn Bình An
Dominic Vũ Quốc Anh (hình ảnh & việc phục vụ)
Anthony Chu Văn Bình (hình ảnh & việc phục vụ)
John Baptist Nguyễn Thanh Bình (hình ảnh & việc phục vụ)
Peter Nguyễn Thanh Cần
Paul Mạnh Cho
Peter Tạ Đắc Cường (hình ảnh & việc phục vụ)
Trần Quốc Dũng
Vincent Ngô Đình Đông
Joseph Cao Hữu Đắc
Anthony Phạm Trung Điểm (hình ảnh & việc phục vụ)
Francis Xavier Nguyễn Tấn Hảo
John Vũ Hiến (hình ảnh & việc phục vụ)
Joseph Đào Văn Hoá
Anthony Nguyễn Ngọc Huy
Joseph Nguyễn Phi Hùng (hình ảnh & việc phục vụ)
Joseph Nguyễn Khiết
Nguyễn Long
Salvador Hoàng Đức Lợi
Francis Xavier Nguyễn Văn Lộc (hình ảnh & việc phục vụ)
Vincent Trần Đức Luận
Joseph Tống Minh
John Baptist Bùi Thiên Nam (hình ảnh & việc phục vụ)
Hồ Quang Nhựt
Joseph Huỳnh Văn Ngọc (hình ảnh & việc phục vụ)
Matthew Nguyễn Văn Phước (hình ảnh & việc phục vụ)
Dominic Hoàng Thanh Sơn (hình ảnh & việc phục vụ)
Jacob Nguyễn Nam Tiến
Nguyễn Tín
Hoàng Kế Thế (hình ảnh & việc phục vụ)
Lê Tho
Joseph Phạm Thiện
Peter Nguyễn Trường

Colorado

Peter Đặng Phi Hùng (hình ảnh & việc phục vụ)
Joseph Lê Văn Tâm
Lawrence Ngô Thế Tòng (hình ảnh & việc phục vụ)

Florida

Peter Đặng Liêu Cần (hình ảnh & việc phục vụ)
Dominic Đặng Văn Nước

Georgia

Peter Huỳnh Việt Hùng
Joseph Nguyễn Hoà Phú (hình ảnh & việc phục vụ)

Illinois

Francis Xavier Nguyễn Văn Đức
Antôn Nguyễn Công Hoàng
Joseph Nguyễn Hoà Phú

Iowa

Peter Tống Văn Quan

Kansas

Andrew Phạm Văn Tuyền (hình ảnh & việc phục vụ)
Jospeh Trần Minh Đoàn

Louisiana

Nguyễn Anh Tuấn
Peter Trần Đình Liệu (hình ảnh & việc phục vụ)
Dominic Trần Minh Tâm

Massachusetts

Joachim Nguyễn Hoàng Hớn
Peter Trần Ngọc Khanh
Peter Cao Xuan Ly
Joseph Nguyễn Tường Văn

Maryland

John Baptist Nguyễn Văn Hương

Michigan

Francis Xavier Đoàn Ngọc Châu
Anthony Nguyễn Văn Thành (hình ảnh & việc phục vụ)
Dominic Nguyễn Thành Chương

Missouri

Anthony Nguyễn Đức Diệm (hình ảnh & việc phục vụ)
Joseph Phạm Văn Hào

New Jersey

Anthony Nguyễn Trọng Kim

New Mexico

Paul Nguyễn Văn Dũng

Oklahoma

Lê Kim Lai
Joseph Nguyễn Mạnh San
Ninh Cao Sáng
Phan Ngọc Trung
John Baptist Nguyễn Văn Khả
Nguyễn Văn Ty

Ohio

Vũ Đình Hoàng (hình ảnh & việc phục vụ)

Oregon

Vũ Thành An
John Baptist Phạm Ngọc Châu
Paul Phạm Hùng Nghĩa

Pennsylvania

Huỳnh Mai Trác
Paul Thân Trọng Cử (hình ảnh & việc phục vụ)
Joseph Trần Công Huấn

Texas

Joseph Nguyễn Sĩ Bạch
John Nguyễn Ban
Joseph Đỗ Nguyên Chương
Peter Tạ Đắc Cường
John Baptist Nguyễn Văn Định (hình ảnh & việc phục vụ)
Hoàng Quốc Dũng
Michael Nguyễn Kim Khánh
Trần Thế Kỷ
John Baptist Anthony Trần Đức Hiệu
Joseph Mai Thế Hòa
Peter Uông Đình Hùng
PX Huỳnh Khải Huy
Phạm Hưng
Vincent Trần Văn Luận (hình ảnh & việc phục vụ)
Joseph Trần Văn Nhật (hình ảnh & việc phục vụ)
Joseph Nguyễn Phẩm
Đoàn Hồng Phúc
Paul Hoàng Ngọc Quí (hình ảnh & việc phục vụ)
Joseph Lê Văn Rõ
Dominic Hoàng Dương Thi
Vincent Đàm Hữu Thư
Dominic Hoàng Thương
Peter Hoàng Hoa Tửu (hình ảnh & việc phục vụ)

Virginia

Phạm Minh Kiên

Washington

Phillip Nguyễn Đức Mậu (hình ảnh & việc phục vụ)
Joseph Phạm Theman Thể (hình ảnh & việc phục vụ)

Wisconsin

© 2015 photevnusa.org

DANH SÁCH CÁC PHÓ TẾ VIỆT NAM TẠI HOA KỲ

Xin các Tân Phó Tế liên lạc với chúng tôi để cập nhật danh sách này.